Beleid met betrekking tot belangenconflicten.

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

WELKE BELANGENCONFLICTEN?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

  • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 

WELKE MAATREGELEN NEEMT ONS KANTOOR?

Ons kantoor neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

  • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
  • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
  • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
  • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;
  • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
  • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
  • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@octavio.be.

FSMA

Ons kantoor in ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail. 
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (www.ombudsman.as) te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as.

 

INDUCEMENTBELEID

Ter inzage op ons kantoor.