Disclaimer

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

U bevindt zich momenteel op de website www.octavio.be. Deze website behoort toe aan CVBA OCTAVIO die deze website ook beheert.

U kunt CVBA OCTAVIO bereiken op haar administratieve zetel via volgende contactmogelijkheden

Adres: Kortrijksesteenweg 57 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon: 09/220.88.28
E-mail: info@octavio.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0656.909.437

De inhoud van deze websites werd samengesteld door CVBA OCTAVIO en dit met de bedoeling u te informeren.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet kan of wil aanvaarden, dan wordt u vriendelijk verzocht deze site onmiddellijk te verlaten.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Betreffende de inhoud van deze website Deze site bevat ondermeer teksten, fotomateriaal, logo’s, tekeningen, beelden, e.d.m.

CVBA OCTAVIO bezit de nodige intellectuele eigendomsrechten op dit materiaal of heeft betreffende dat materiaal de nodige gebruiksrechten verkregen.

Het is u daarom niet toegelaten om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CVBA OCTAVIO:

  • deze informatie te kopiëren, gedeeltelijk dan wel geheel, anders dan voor louter persoonlijk niet commercieel gebruik;
  • betreffende deze informatie aan anderen gebruiksrechten toe te staan;
  • aan deze informatie eender welke wijziging aan te brengen;
  • links te plaatsen naar de inhoud van deze site en daardoor grote delen van deze site en/of de informatie op te (laten) vragen.

Elke inbreuk op deze bepaling, zorgt er voor dat u zich bloot stelt aan een vordering van CVBA OCTAVIO in vergoeding van de schade die zij zelf oploopt of die zij zou verschuldigd zijn aan derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid betreffende de aanwezige informatie

De informatie op de website is van algemene aard. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de informatie die zich op de site bevindt.

Aangezien de informatie niet is aangepast aan uw concrete persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan ze dus zeker niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Sommige informatie wordt ter beschikking gesteld door derden of wordt via hyperlink ter beschikking gesteld, waardoor u terecht zal komen op websites van derden, niet CVBA OCTAVIO.

De informatie kan onjuistheden of onvolkomenheden bevatten. CVBA OCTAVIO levert alle mogelijke inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal CVBA OCTAVIO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
CVBA OCTAVIO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of het gebruik van de informatie die via hyperink naar websites van derden ter beschikking wordt gesteld.

CVBA OCTAVIO behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving, aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

4. Beperking van aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de site

CVBA OCTAVIO geeft geen garanties voor de goede werking van de website. Zij kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking, tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. CVBA OCTAVIO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen / Gent bevoegd.

Meer info?