Wettelijke bepalingen

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de IDD-gedragsregels * en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

*Vanaf 3 januari 2018 zijn de “MiFID II – gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU alsook het KB van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de verzekeringssector en kredietsector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

A. Door Octavio aangeboden producten en diensten

1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Octavio biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

2. Nummers van de takken en de titulatuur

21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
26. Kapitalisatieverrichtingen

3. Beleid van Octavio

Informatieplicht

Bij het aanbieden van diensten van verzekeringsbemiddeling leeft Octavio de richtlijnen van de Belgische financiële wetgeving tot omzetting van de Europese
IDD-Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten na. Via de ‘Fiche Dienstverlening’ ontvangt u of krijgt u digitaal toegang tot, voorafgaand aan bovenstaande dienstverlening, een exemplaar van volgende documenten:

 • ‘Belangenconflictenbeleid’
 • ‘Inducementbeleid’

Dit omvat info omtrent het beleid dat Octavio hanteert om de belangen van u als klant te bewaren in geval van een belangenconflict en het beleid van Octavio inzake het verkrijgen van of toekennen van voordelen (inducements) aan andere personen dan de klant.

Daarnaast zal uw Octavio adviseur een gesprek inplannen om uw financiële situatie en doelstellingen in kaart te brengen teneinde u advies te geven in overeenstemming met deze gegevens.

Ken uw klant

Op basis van dit gesprek peilt Octavio naar uw financiële situatie en draagkracht, uw spaar- en beleggingsdoelstellingen, uw beleggingshorizon evenals uw ervaring en kennis met beleggingsinstrumenten en verzekeringsproducten.
Octavio voert deze informatie in in hun database DORI en zal bij haar verzekeringsbemiddelingsdiensten steeds handelen in overeenstemming met uw financiële situatie en doelstellingen.

Octavio zal, in het kader van verzekeringsbemiddeling, steeds een geschikte aanbeveling formuleren, rekening houdend met de uitkomst van dit gesprek, op grond waarvan u met kennis van zaken een beslissing kan nemen. U bent bijgevolg niet verplicht om de adviezen en voorstellen van Octavio op te volgen.
Wanneer u wenst af te wijken van het geschikte advies van Octavio, dan behoudt Octavio zich het recht voor om de uitvoering van de door u gewenste aankoop/transactie te weigeren.

Aansprakelijkheid

Octavio zal aan haar dienstverlening de nodige tijd en zorg besteden. Voor zover Octavio geen persoonlijke fout ten laste kan worden gelegd, draagt zij geen verantwoordelijkheid voor een ongunstige evolutie van de waarde van een verzekeringsproduct ten gevolge van verrichtingen die op uw verzoek werden uitgevoerd op basis van het door Octavio verleende advies.
Octavio kan bovendien in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onjuist of ongeschikt beleggersprofiel indien u verouderde, onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of bedrieglijke informatie dienaangaande heeft bezorgd.
De aansprakelijkheid van Octavio tegenover u kan in elk geval enkel aanleiding geven tot schadeloosstelling voor schade die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de eventuele tekortkoming(en) van Octavio bij de uitvoering van de overeenkomst.

B. Informatie over het belangenconflictbeleid

De “IDD-gedragsregels” leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.
Als tussenpersoon in de financiële sector, streven we ernaar de belangen van onze klanten te dienen op een loyale, billijke en professionele wijze. We handelen dus steeds met de wil onze klanten te dienen in hun eigen belang.
Het is echter reëel dat belangenconflicten kunnen opduiken. Octavio heeft dan ook, in overeenstemming met de geldende wetgeving, de nodige maatregelen genomen om de belangenconflicten die zouden kunnen ontstaan in het kader van onze activiteit, vast te stellen, te voorkomen en te beheren. Wij willen hiermee ieder belangenconflict voorkomen en onze klanten hierover het best mogelijk in te lichten.

1. Wetgevend kader

De IDD–gedragsregels zijn van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU alsook het KB van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen (1) tussen ons kantoor (inclusief haar verbonden personen) en een klant of (2) tussen klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant kunnen worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij dezelfde activiteit als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor ?

Octavio neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota; Zie Belangenconflictenbeleid
 • Een diepgaande analyse van de behoeftes en de financiële situatie van de klant voorafgaand aan het voorstellen van enig financieel product teneinde te garanderen dat deze beantwoordt aan de noden van de klant.
 • Het implementeren van een beveiligd informaticasysteem. Dit systeem laat Octavio toe een geïndividualiseerde opvolging te organiseren van het gegeven advies. Het waarborgt ook de confidentialiteit van de gegevens van de klant door een beperkte toegang voor de verschillende werknemers van Octavio te bewerkstelligen.
 • Een aangepast verloningsbeleid.
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
 • Octavio zorgt voor geschikte opleiding van haar betrokken medewerkers zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.

Het beleid inzake belangenconflicten zal ten gepasten tijde geëvalueerd worden en indien nodig zal het beleid worden geactualiseerd.

4. Wat is de procedure?

5. Specifieke transparantie naar klanten

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. Dit zal op schriftelijke wijze gebeuren op een duurzame drager. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.
Indien het belangenconflict niet kan worden opgelost heeft Octavio als richtlijn aangenomen om de samenwerking met die klant niet aan te gaan en dit met als enig doel het vrijwaren van de belangen van de klant in kwestie.

6. Register van belangenconflicten

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, houdt Octavio een register van de reeds ontstane of mogelijke belangenconflicten. Het bijhouden en actualiseren van dat register leidt, indien nodig, tot een update van de lijst van de mogelijke belangenconflicten.

Meer info?